25 augustus 2020

Algemene voorwaarden

Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van MABUTEX Bedrijfskleding V.O.F.,
Ingeschreven onder nummer 8871348 bij de Kamer van Koophandel te Groningen

Algemene bepalingen

1.1: MABUTEX Bedrijfskleding V.O.F., nader te noemen als MABUTEX Bedrijfskleding, gevestigd te Leek.

1.2 Opdrachtgever: de onderneming of instelling die aan MABUTEX Bedrijfskleding een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten (zoals het verzoek om digitale presentaties alsmede custom made voorstellen te maken) heeft verstrekt.
1.3 Producten: alle goederen die MABUTEX Bedrijfskleding in het assortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met MABUTEX Bedrijfskleding af te sluiten overeenkomsten en op alle door MABUTEX Bedrijfskleding gedane aanbiedingen, opdrachten, presentaties, voorstellen, creatieve & intellectuele eigendommen en overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien MABUTEX Bedrijfskleding daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Het niet toepassen van deze  algemene voorwaarden is niet mogelijk door middel van een mededeling dat de algemene voorwaarden van de klant van toepassing zijn.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij MABUTEX Bedrijfskleding het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.
3.2 Iedere aanbieding blijft 10 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.
3.3 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

 1. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke en/of per email verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan MABUTEX Bedrijfskleding en aanvaarding van de opdracht door MABUTEX Bedrijfskleding.
4.2 Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 500,- (excl. BTW) moeten door MABUTEX Bedrijfskleding schriftelijk en/of per email worden bevestigd.

 1. Levering

5.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt MABUTEX Bedrijfskleding ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven MABUTEX Bedrijfskleding in gebreke te stellen, waarbij aan MABUTEX Bedrijfskleding een termijn van tenminste 60 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien MABUTEX Bedrijfskleding gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat MABUTEX Bedrijfskleding enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt. 5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten met een waarde boven € 1000,- franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door Opdrachtgever opgegeven bestemming in Nederland zijn dan voor rekening van MABUTEX Bedrijfskleding. Kosten en schaden voor MABUTEX Bedrijfskleding, voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 Transport van producten geschiedt voor risico van MABUTEX Bedrijfskleding tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van MABUTEX Bedrijfskleding is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.
5.5 MABUTEX Bedrijfskleding is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.
5.6 MABUTEX Bedrijfskleding behoudt zich het recht voor om voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van MABUTEX Bedrijfskleding wordt verschaft, is MABUTEX Bedrijfskleding bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren, zonder dat MABUTEX Bedrijfskleding  enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.
5.7 MABUTEX Bedrijfskleding levert alleen borduurkaarten, films, werktekeningen en ander lay-out materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht is overeengekomen.
5.8 Bij door MABUTEX Bedrijfskleding gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclamaties binnen 5 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering weer in bezit van MABUTEX Bedrijfskleding te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en MABUTEX Bedrijfskleding niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is, wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

 1. Prijzen

6.1 De door MABUTEX Bedrijfskleding vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld Euro’s en zijn exclusief BTW.
6.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.
6.3 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke MABUTEX Bedrijfskleding van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten, grondstofprijzen etc. is MABUTEX Bedrijfskleding gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

 1. Betaling

7.1 Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van de MABUTEX Bedrijfskleding te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door MABUTEX Bedrijfskleding aan te wijzen bankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
7.2 Indien betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is MABUTEX Bedrijfskleding gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 2% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.
7.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftigeuro).

 1. Reclamaties:

8.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclamaties geldend worden gemaakt. Reclamaties worden door MABUTEX Bedrijfskleding alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan MABUTEX Bedrijfskleding zijn gedaan en binnen 5 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van MABUTEX Bedrijfskleding zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclamatie niet meer mogelijk.
8.2 Reclamaties betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.
8.3 Reclamaties die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door MABUTEX Bedrijfskleding zijn aanvaard.
8.4 Reclamaties over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 7 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van MABUTEX Bedrijfskleding te zijn.
8.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer door MABUTEX Bedrijfskleding in behandeling genomen.
8.6 Indien de reclamatie door MABUTEX Bedrijfskleding gegrond wordt bevonden, is MABUTEX Bedrijfskleding uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 60 dagen na ontvangst van de reclamatie te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
8.7 Indienen van een reclamatie ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van MABUTEX Bedrijfskleding. 

 1. Garantie

9.1 De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 7 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan MABUTEX Bedrijfskleding schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van MABUTEX Bedrijfskleding, kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen aan MABUTEX Bedrijfskleding toegezonden worden.
9.2 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van MABUTEX Bedrijfskleding, hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van MABUTEX Bedrijfskleding en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.
9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
9.4 Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen. 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Indien MABUTEX Bedrijfskleding bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekort geschoten, verplicht MABUTEX Bedrijfskleding zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.
10.2 MABUTEX Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor gevolgschade, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tekortkoming van MABUTEX Bedrijfskleding.
10.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van MABUTEX Bedrijfskleding, op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt of ten hoogste het door de verzekering maximaal uit te keren bedrag.
10.4 Adviezen of aanbevelingen, gegeven door of vanwege MABUTEX Bedrijfskleding, hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. MABUTEX Bedrijfskleding is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

10.5 Indien (on) betaalde goederen opgeslagen liggen bij MABUTEX Bedrijfskleding dient de Opdrachtgever er voor te zorgen dat deze verzekerd zijn. MABUTEX Bedrijfskleding is nooit aansprakelijk voor ontstane schade d.m.v. brand, waterschade, diefstal of andere vorm van derving of verlies.

10.6 MABUTEX Bedrijfskleding stelt Opdrachtgever, op aanvraag, altijd in staat om te leveren goederen, voorafgaande aan leveringen, te testen ten einde discussie of ontevredenheid in welke vorm dan ook na levering te voorkomen. MABUTEX Bedrijfskleding is na levering nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van de kleding, artikelen, logo’s, borduringen, drukwerk en alle andere aanverwante zaken.

 1. Overmacht

11.1 MABUTEX Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan MABUTEX Bedrijfskleding toe te rekenen omstandigheid, zoals bv een lock-down situatie, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.
11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van MABUTEX Bedrijfskleding, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door MABUTEX Bedrijfskleding gedane leveringen aan MABUTEX Bedrijfskleding is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

 1. Retentierecht

13.1 Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder MABUTEX Bedrijfskleding bevinden, heeft MABUTEX Bedrijfskleding het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens MABUTEX Bedrijfskleding heeft voldaan.
13.2 MABUTEX Bedrijfskleding is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de Opdrachtgever.

 1. Verzuim van de Opdrachtgever

14.1 Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, is MABUTEX Bedrijfskleding gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
14.2 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat en/of in de originele door MABUTEX Bedrijfskleding geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de product etiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

 1. Intellectueel eigendom.

15.1 MABUTEX Bedrijfskleding  zal nimmer aansprakelijk zijn voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van merken, modellen en overige gegevens welke MABUTEX Bedrijfskleding door Afnemer of vanwege Afnemer voor uitvoering van de order ter beschikking zijn gesteld.

15.2 MABUTEX Bedrijfskleding blijft te allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door MABUTEX Bedrijfskleding aangeboden- of geleverde goederen, waaronder mede begrepen door MABUTEX Bedrijfskleding vervaardigde (custom made) ontwerpen, tekeningen, borduurkaarten, clichés, softwaremodellen, films, litho’s etcetera.

15.3 Alle (digitale) impressies welke gemaakt zijn door MABUTEX Bedrijfskleding VOF mogen wij gebruiken voor sociale media, website en andere doeleinden ongeacht of deze daadwerkelijk in productie zijn genomen. Indien digitale impressies welke door MABUTEX Bedrijfskleding zijn gemaakt / bedacht / ontwikkeld maar niet bij ons afgenomen worden en niet op minimaal 7 punten afwijken maar door een ander bedrijf geleverd worden dan is er een schadevergoeding / afkoop van het intellectuele eigendom / vergoeding voor creatieve inbreng / kosten uren verschuldigd van 10% van de totale offerte waarde met een minimum van € 10.000,-.

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met MABUTEX Bedrijfskleding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.